Riktlinjer för medlemstidningen WI

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Styrelsen                                                                    2017-02-10

Övergripande mål

WI:s uppgift är att i ord och bild och på ett lättillgängligt sätt skildra Västergötlands idrottshistoria
från då till nu ur ett både övergripande och lokalt perspektiv.
Detta ska ske genom att få med bidrag från olika delar av landskapet i varje nummer.
WI är WIS officiella organ. Styrelsen för WIS har därför ansvar för att relevant information om
WIS verksamhet publiceras i tidningen.

Tekniska frågor

Materialet skickas in till red i digital form. Artiklar i pappersform kräver omskrivning på redaktionen.
Materialet ska inte skickas i pdf-format eftersom detta är låst och inte öppet för justeringar.
Redaktionen redigerar om till rätt format. Man ska därför inte göra avstavningar eller andra anpassningar
av texten utan skriva rätt upp och ned enligt ordbehandlingsprogrammets automatik.
Bildkvaliteten avgörs av i vilken form bilden tas och skickas in. Foton av gamla tidningsartiklar och av foton
av gamla foton blir sällan bra även om det kan ha sin plats i ett specifikt sammanhang.

Innehållet och urvalsprocessen

Redaktören är ansvarig för urvalet enligt dessa riktlinjer. Red måste ha frihet att bedöma läsvärdet i inkomna bidrag.
Rättviseskäl får inte leda till att material med lågt läsvärde går före sådant med stort.
Det ideala är lokalt material av allmänt intresse.
Redaktören kan ta egna initiativ till att ”beställa” artiklar inom olika områden typ Ditt bästa idrottsminne,
Historiska idrottsplatser i Västergötland, Det hände för 50 år sedan.

Bilder är av stort intresse och kan gärna skickas in till den s k Bildskatten utan att man
behöver skriva en åtföljande artikel.

Verksamheten i resp sällskap, i form av sammandrag av årsberättelser,
presenteras numera på vår hemsida under fliken ”Årsmöten”.

Referat av genomförda idrottscaféer införs endast undantagsvis och då när
artikeln är vinklad kring besökarens idrottskarriär,
inte kring själva sammankomsten
med bild av en kaffedrickande publik.

Dödsrunor publiceras normalt inte. Däremot kan naturligtvis en välkänd idrottspersons död vara anledning till
en artikel om dennes karriär. Angeläget att få fram mera material om 1970-, 80 och 90-talen.
Likaså vore det bra med material kring de s k nya sporterna som idag ofta funnits i flera årtionden.

Det är ingen garanti att insänt material publiceras i nästkommande nummer. Beroende på tillgången till
material kan det få vänta ytterligare. Om redaktionen bedömer att ett insänt material ska refuseras,
alltså inte kommer att publiceras alls, ska den som skickat in informeras om detta.

Övrigt

Viktigt att sällskapen har en kontaktperson för tidningen.
Bra om sällskapens styrelser försöker få personer utanför styrelsekretsarna att aktivera sig i tidningen.