Årsmöte 2014

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

 

Reviderat den 18/3  fbr

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014

 Tid:                 15 mars kl 10.00 – 12.15    Plats:              Stadshotellet, Skara        Närvarande: 65 personer representerande samtliga 17 medlemsorganisationer i WIS.

Mötet inleddes med registrering och kaffe varefter Olle Magnusson, ordförande i Skara IHS, hälsade välkommen.

 • 1 Öppnande mm
  Ordförande Roland Gustafsson förklarade efter ovanstående inledning årsmötesförhandlingarna öppnade. När det gällde röstlängd beslöt mötet att
  anmälningslistan fungerar som sådan.
 • 2 Val av mötespresidium
  Benny Östh, Vänersborg, valdes till ordförande för årsmötet och Tommy Olsson, Borås, till sekreterare.
 • 3 Val av protokolljusterare/rösträknare
  Olle Magnusson, Skara, och Christer Carnegren, Tibro, valdes att justera dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare.
 • 4 Fråga om stadgeenlig kallelse
  Tommy Olsson redogjorde för hur kallelse gått ut via nr 1 av tidningen i februari samt via mail och post till medlemsorganisationerna i stadgeenlig tid.
  Årsmötet beslöt att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
 • 5 Fastställande av föredragningslistan
  Årsmötet godkände föreliggande förslag till föredragningslista.
 • 6 Styrelsens redovisning av verksamheten och ekonomin 2011
  Ordföranden gick igenom årsberättelsen (bilaga 1) rubrik för rubrik och kassören Sture Pettersson redogjorde för bokslutet som visar på ett underskott
  beroende dels på ökade kostnader för tidningen, dels jubileumsfirandet. Sture framhöll på intäktssidan hur viktigt bidraget från VIF är samt det
  positiva resultatet av Helsingsborgsresan.  Årsmötet godkände årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och lade dessa till handlingarna.
 • 7 Revisorernas berättelse
  Revisor Gunnar Gladh föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2012 (bilaga 3).
  Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningarna.
 • 8 Ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamheten 2013.
 • 9 Årsavgift för 2015 Styrelsen föreslog att årsavgiften om 20 kr per medlem i respektive sällskap ska höjas till 30 kr 2015.
  Bakgrunden är årets resultat enligt nedan §10 och de ökade kostnaderna för tidningen. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
 • 10 Förslag till verksamhetsplan och budget 2014
  Roland Gustafsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014  (bilaga 4). Sture Pettersson redovisade styrelsens budgetförslag för året
  Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för 2014 enligt styrelsens förslag.
 • 11 Val av ordförande  Valberedningen föreslog omval av Roland Gustafsson, Karlsborg. Årsmötet valde i enlighet med förslaget Roland till ordförande 2014.
  Beslutet var enhälligt.

         12 Val av tre styrelseledamöter
         Valberedningen föreslog omval av de avgående styrelseledamöterna Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan, och Tommy Olsson, Borås,
samt nyval av Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping. Årsmötet valde de tre föreslagna till ledamöter i styrelsen för två år.
I sammanhanget noterades också att kvarstående ledamöter är Bo Zackrisson, Vadsbo, Sture Pettersson, Falbygden, samt Sven-Åke Mökander, Alingsås.

         13 Val av styrelsesuppleant
         Valberedningen föreslog  omval av Lars Göran Bengtsson, Vänersborg, och Lennart Lund, Skara, på ett år.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

        14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
         Valberedningen föreslog omval av Gunnar Gladh, Falbygden, och Rolf Melin, Herrljunga, till revisorer
samt av Ingvar Nordin, Mark, och Harry Nilsson, Herrljunga, som revisorssuppleanter. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.

       15 Val av valberedning
        Årsmötet valde om Börje Carlsson, Vadsbo, samt nyvalde Lennart Karlsson, Trollhättan, och Göran Zettergren, Borås, till valberedning.
Börje Carlsson utsågs till sammankallande.

       16 Motioner och propositioner från styrelsen
        Styrelsen har sett över gällande stadgar och föreslog justeringar av paragraferna, 4, 9 och 13 (bilaga 6). De båda senare är av rent formell art medan
ändringen av §4 anger att WIS medlemmar är idrottshistoriska sällskap/föreningar, inte enskilda personer.
Årsmötet beslöt att fastställa de föreslagna ändringarna enligt styrelsens förslag. Det noterades att ingen var däremot och
att villkoret i stadgarna om 2/3 majoritet var uppfyllt.
Lennart Karlsson, Trollhättan, har i en personlig motion (bilaga 7) föreslagit att WI ska komma ut med ett femte nummer/år
samt att priset därför ska höjas till 30 kr per medlem och år.
Redaktionskommittén har berett motionen och förelår att den avslås trots att kommittén håller med Lennart om tidningens betydelse.
De ovannämnda ekonomiska förutsättningarna (se §§ 9 och 10) gör att det inte är möjligt f n. Det finns också andra praktiska problem i
sammanhanget som gör att kommittén bedömer det som bättre att vid behov öka sidantalet i de fyra nummer vi nu har.
Styrelsen har följt kommitténs förslag och yrkar således avslag. Årsmötet beslöt att avslå motionen.

       17 Övriga ärenden
      Vid övergången till detta ärende lämnade Benny Östh över klubban till Roland Gustafsson som tackade Benny för hans insats.

      a) VIF/SISU
Carl-Erik Johnsson framförde en hälsning från VIF/SISUs ordförande Sören Karlström som var förhindrade att delta.
Carl-Erik framförde också ett förslag om att sällskapen ska hjälpa till att informera om möjligheterna att söka/få VIF:s guldmedalj.

b) WI
Göran Axelsson, redaktör för WI, och Leif Svensson, ansvarig utgivare, delade ut ett flygblad med önskemål från redaktionens sida kring insänt material mm.

c) Utmärkelser och uppvaktningar
Roland Gustafsson delade enligt sällskapens förslag och gällande stadgar ut standar till Eiler Jansson, Stig Brånfelt och Bo Zackrisson, Vadsbo,
Eje Holm, Tidaholm, Christer Carnegren, Tibro samt Börje Weiler, Solveig Sundequist och Nils Larsson , Skövde. Olle Malmborg, Vadsbo
samt Irene Lengstrand och Kenneth Olsson, Vårgårda tilldelades diplom.

Roland Gustafsson avtackade den avgående styrelsemedlemmen Folke Brinck, Lidköping, och tackade för gott samarbete och en stor arbetsinsats under många år med blommor och korg med       diverse godsaker. Roland tackade även Göran Axelsson och Leif Svensson för deras arbete med tidningen och Börje Carlsson som varit ensam valberedning det gångna året med en blomma.

Vice ordförande Bo Zackrisson framförde att tack till ordförande Roland för hans stora insatser för WIS.

     18 Avslutning
Roland Gustafsson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

 Tommy Olsson                                                 Benny Östh

Sekreterare                                                         Mötesordförande

 Justeras

 Olle Magnusson                                               Christer Carnegren

 Efter årsmötesförhandlingarna kåserade skaraprofilen Uno Bohman om Skaras och skaraidrottens historia på ett synnerligen roande och mycket uppskattat sätt. Historien illustrerades och blandades med historier och djärva tankesprång under en mycket trevlig stund. Vem har t ex tidigare sett ett samband mellan antalet församlingar i Skara pastorat och antalet idrottshistoriska sällskap i Västergötland?!