Stadgar

Stadgar Westgöta IHS

 

STADGAR FÖR WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS
§1 NAMN MM
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, WIS, är en för alla idrottshistoriska
sällskap/föreningar i Västergötland öppen ideell förening, bildad 1988-09-07 och med
organisationsnummer 866601-1823.
§2 ÄNDAMÅL
WIS har som syfte att dokumentera, stödja och utveckla den idrottshistoriska
verksamheten i Västergötland.
§3 MEDLEMMAR
Medlem i WIS kan idrottshistoriska sällskap/föreningar i Västergötland bli. Genom
sällskapets/föreningens medlemskap blir också medlemmar här medlemmar i WIS.
§4 STYRELSE
WIS styrelse utses av årsmötet och består av ordförande och sex ordinarie ledamöter.
Årsmötet utser också lämpligt antal ersättare.
Ordföranden väljs på ett år. De ordinarie ledamöterna väljs till hälften på två år
vartannat år. Ersättarna väljs på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt äger rätt att
adjungera ledamöter.
§5 FIRMATECKNING
Styrelsen beslutar vid sin konstituering vem eller vilka ledamöter som ska teckna
föreningens firma.
§6 VERKSAMHETSÅR
WIS verksamhetsår är kalenderår.
§7 ÅRSMÖTE
Årsmöte ska hållas senast 31.3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse och
årsmöteshandlingar ska tillställas medlemmarna och läggas ut på hemsidan, senast två
veckor före mötet. Medlem kan till mötet framlägga motion som skall inges senast 31.1.
Beslut vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet. Varje medlemsorganisation äger rätt
att utse två ombud som har rösträtt. Denna kan ej överlåtas. Vid lika röstetal avgör
lottning i personval och ordförandens utslagsröst i övrigt.
Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så anser eller minst en tredjedel av
medlemmarna så begär.
§8 ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om stadgeenlig kallelse.
5. Fastställande av föredragningslistan.
6. Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för samma år.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget kommande år.
11. Val av ordförande på ett år.
12. Val av tre styrelseledamöter på två år samt eventuella kompletterande val.
13. Val av ersättare på ett år.
14. Val av två revisorer på ett år.
15. Val av två revisorsersättare på ett år.
16. Val av valberedning på ett år inklusive en sammankallande.
17. Styrelsens förslag och eventuella motioner.
18. Övriga frågor.
Ledamot eller ersättare i styrelsen deltar inte i beslut om ansvarsfrihet eller val av
revisorer/revisorsersättare.
§13 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen företräder WIS och handhar dess verksamhet i enlighet med dessa stadgar.
§14 STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst hälften av styrelsens
ledamöter så begär. Kallelse ska utsändas minst en vecka före sammanträdet.
Beslutsprotokoll ska föras.
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
§15 REVISION
Styrelsens förvaltning och räkenskaperna ska granskas av de valda revisorerna som
skall få underlaget för sin granskning senast en månad före årsmötet.
§16 VALBEREDNING
Valberedningen består av minst tre ledamöter varav en sammankallande.
Valberedningens förslag ska lämnas i så god tid att det kan bifogas kallelsen till
årsmötet.
§17 ÅRSAVGIFT
Årsavgiften för nästkommande år fastställs av årsmötet.
§18 STADGEÄNDRING
Stadgeändringar beslutas vid årsmöte med 2/3-dels majoritet.
§19 UPPLÖSNING
För upplösning av WIS krävs beslut med 2/3-dels majoritet vid två ordinarie på
varandra följande årsmöten.