Årsmöte 2015

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015

Bilder

Tid:  7  mars kl 10.00 – 12.35

Plats: Folkets Hus, Trollhättan

Närvarande: 69 personer representerande 16 av de 17 medlemsorganisationerna i WIS.

Mötet inleddes med registrering och kaffe varefter mötet
inleddes med att Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan,
hälsade välkommen och berättade om stadens idrottsliv och annat.

§  1  Öppnande mm

Ordförande Roland Gustafsson förklarade efter ovanstående
inledning årsmötesförhandlingarna öppnade. När det gällde röstlängd beslöt
mötet att sådan upprättas om något ärende kräver röstningsförfarande.

§  2  Val av mötespresidium

Paul Åkerlund valdes till ordförande för årsmötet och Tommy
Olsson, Borås, till sekreterare.

 

§  3 Val av protokolljusterare/rösträknare

Göran Zettergren, Borås , och Stig Sjögren, Vårgårda, valdes
att justera dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare.

§  4 Fråga om stadgeenlig kallelse

Roland Gustafsson redogjorde för hur kallelse gått ut via nr
1 av tidningen i februari samt via mail och post till medlemsorganisationerna i
stadgeenlig tid.

Årsmötet beslöt att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

§  5 Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet godkände föreliggande förslag till
föredragningslista.

§  6 Styrelsens redovisning  av verksamheten och ekonomin 2014

Roland Gustafsson gick igenom årsberättelsen (bilaga 1)
rubrik för rubrik och kassören Sture Pettersson redogjorde för bokslutet som
visar på ett underskott om 13 237 kr (bilaga 2) vilket var ungefär hälften av
det budgeterade genom att kostnaderna kunnat hållas nere. Sture framhöll
särskilt på intäktssidan hur viktigt bidraget från VIF var och är. Likviditeten
är  fortsatt god med tillgångar på  81 538 kr.

Årsmötet godkände årsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen och lade dessa till handlingarna.

 

§  7 Revisorernas berättelse

Revisor Gunnar Gladh föredrog revisorernas berättelse för
verksamhetsåret 2014 (bilaga 3).

Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen samt
fastställa resultat- och balansräkningarna.

 

§  8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

§  9 Årsavgift för 2016

Årsavgiften höjdes innevarande år till 30 kr per medlem och
år. Styrelsen föreslog att denna avgift ska ligga fast även 2016.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§10 Förslag till verksamhetsplan och budget 2015

Tommy Olsson föredrog styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2015  (bilaga 4).
Sture Pettersson redovisade styrelsens budgetförslag för året (se bilaga
5).  Förslaget innebär en balanserad budget
vilket är möjligt genom årets höjning av medlemsavgiften..

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för 2015
enligt styrelsens förslag.

§11 Val av ordförande

Valberedningen föreslog omval av Roland Gustafsson,
Karlsborg.

Årsmötet valde i enlighet med förslaget Roland till
ordförande 2015. Beslutet var enhälligt.

§12 Val av tre styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval på två år av Bo Zackrisson,
Vadsbo, omval på ett år av Sture Pettersson, Falköping samt nyval av Lars-Göran
Bengtsson, Vänersborg, på två år.

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

I sammanhanget noterades också att kvarstående ledamöter är Bengt-Göran
Bäckström, Lidköping, Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan och Tommy Olsson,
Borås.

 

§13 Val avstyrelsesuppleant

Valberedningen föreslog
omval av Lennart Lund, Skara, samt nyval av Göran Zettergren, Borås,
båda på ett år.

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Gunnar Gladh, Falbygden,
och Rolf Melin, Herrljunga, till revisorer samt av Ingvar Nordin, Mark, och
Harry Nilsson, Herrljunga, som revisorssuppleanter.

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

 

§15 Val av valberedning

Årsmötet valde om Börje Carlsson, Vadsbo, samt Sven-Erik
Hellberg, Falbygden, till valberedning. Styrelsen ska sedan utse ytterligare en
ledamot. Börje Carlsson utsågs till sammankallande.

 

§16 Motioner och propositioner från styrelsen

Inga motioner eller propositioner förelåg.

§17 Övriga ärenden

Vid övergången till detta ärende lämnade Paul Åkerlund över
klubban till Roland Gustafsson som tackade Paul för hans insats.

a) WI Olof Toftby, Borås, informerade om att alla sällskap kan ta
med sig några extra  exemplar av
tidningen som fanns till utdelning.

b) VIF/SISU

Carl-Erik Johnsson framförde en hälsning och ett tack från
VIF till WIS och alla lokala sällskap för deras utmärkta arbete med
idrottshistorien. När VIF har årsstämma i Vara 16 april kommer Jens Lind att
medverka och sällskapen kommer att få en inbjudan att delta.

c) Mästarfotona

Bengt-Göran Bäckström informerade om att WIS tagit fram ett
usb-minne till samtliga sällskap med alla fotona på, ett minne som delades ut
vid mötet. Samlingen är heltäckande t o m 1998 och behöver kompletteras enligt
de regler som gäller. Man behöver också skaffa fram autografer av de nya
mästare som ska in.

 

d) Digitalisering

Sven-Åke Mökander, Alingsås, informerade om det arbete som
pågår med att bygga upp databaser som kan användas för museer och samlingar
sedan de offentliga museernas Sofie-system blivit otidsenligt.
Hembygdsförbundet, Riksidrottsmuseet och Västra Götalandsregionen är viktiga
aktörer i sammanhanget och det är angeläget att även den idrottshistoriska
rörelsen aktiverar sig i sammanhanget.

e) Utmärkelser och uppvaktningar

Roland Gustafsson delade enligt sällskapens förslag och
gällande stadgar ut standar till Gun Olausson, Vänersborg, och Hasse Rosendahl,
Trollhättan. Gunnar Olausson och Harald Frisk, Lidköping, tilldelades diplom.

Roland avtackade slutligen den avgående styrelsemedlemmen  Sven-Åke Mökander för ett engagerat arbete och
ett gott samarbete under många år med en korg med blommor och diverse godsaker.

§18 Avslutning

Roland Gustafsson tackade deltagarna för visat intresse och
förklarade den officiella delen av mötet avslutat.

Vid protokollet

Tommy Olsson